Reporter&Thai Army

พ.อ. วิรัช วทัญญู รอง เสธ.มทบ.๓๑๐/ผู้รับผิดชอบ อ.เมืองตาก-อ.วังเจ้า เป็นประธานเปิดงานมวลชนสัมพันธ์ (Community Relation : COMREL)

เมื่อ ๓๑ ม.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๒๐ มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๑ กกล.รส.จว.ต.ก.(อ.เมืองตาก)
พ.อ. วิรัช วทัญญู รอง เสธ.มทบ.๓๑๐/ผู้รับผิดชอบ อ.เมืองตาก-อ.วังเจ้า เป็นประธานเปิดงานมวลชนสัมพันธ์ (Community Relation : COMREL)พร้อมด้วย พ.ท.หญิง สรชา พลูน้อย รอง หก.กกร.มทบ.๓๑๐, พ.ท.บุญพบ ศรีวิชัยมา หน.ชป.อ.เมืองตาก, Lt.col.Smith

ผู้แทนทหารกองทัพสหรัฐอเมริกา ณ รร.บ้านชะลาดระฆัง ม.๑๒ ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จว.ต.ก.
โดยมีผู้อำนวยการ คณะครู/นักเรียนโรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน บ.ชะลาดระฆัง ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก ให้การต้อนรับตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการก่อสร้างการฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ ๒๕๖๒ การก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ให้กับ รร.บ้านชะลาดระฆัง ซึ่งมีการจัดกิจกรรมประกอบด้วย การนั่งสมาธิ-ฝึกจิต ,กีฬาพื้นบ้านไทย เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างประเทศ การจัดบริการทางการแพทย์ตรวจรักษา-จ่ายยา โดยทีมแพทย์-พยาบาลทหาร รพ.ค่ายวชิรปราการให้กับประชาชนในพื้นที่ ,การแบ่งฐานการสอนโดยทีมทหารไทย-สหรัฐ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่ดีต่อกัน
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย