Reporter&Thai Army

มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๑ กกล.รส.จว.ต.ก. (อ.วังเจ้า) ร่วมกับ อบต.นาโบสถ์, ศูนย์ กศน.อ.วังเจ้า และ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒ บ้านเพชรชมภู ต.นาโบสถ์ โดยมี นาย บรรจง เครือโป้ รอง นายก อบต.นาโบสถ์ เป็นประธาน พิธีเปิด “โครงการสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย”

เมื่อ ๘ มี.ค. ๖๒, ๐๙๐๐ มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๑ กกล.รส.จว.ต.ก. (อ.วังเจ้า) ร่วมกับ อบต.นาโบสถ์, ศูนย์ กศน.อ.วังเจ้า และ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒ บ้านเพชรชมภู ต.นาโบสถ์ โดยมี นาย บรรจง เครือโป้ รอง นายก อบต.นาโบสถ์ เป็นประธาน พิธีเปิด “โครงการสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย”

 

ได้ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิใช้เสียงในการเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ ๒๔ มี.ค. ๖๒, ๐๘๐๐ – ๑๗๐๐ และขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด พร้อมประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) ห้ามบุคคลเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดาง-วังก์เจ้า ระหว่างวันที่ ๑๘ ก.พ. – ๓๐ เม.ย. ๖๒ ยกเว้นกรณีจำเป็นให้ประสาน จนท.ป่าไม้ เพื่อพิจารณาอนุญาตต่อไป ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านเพชรชมภู หมู่ ๒ ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จว.ต.ก. ผู้เข้าร่วม จำนวน ๕๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย