Reporter&Thai Army

หมู่ รส.๑ มว.รส.๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (อ.ศรีสำโรง จว.ส.ท.) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อ ๐๘๐๘๓๐ มี.ค.๖๒ หมู่ รส.๑ มว.รส.๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (อ.ศรีสำโรง จว.ส.ท.) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งได้มีกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษาความสะอาด และปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ณ บริเวณถนนริมแม่น้ำยม ม.๒ ต.บ้านนา โดยมี นายจิรชาติ นาคสวัสดิ์ นอภ.ศรีสำโรง เป็นประธาน, มี ส่วนราชการ, ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่, ประชาชนจิตอาสา และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๘๐ คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย