Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ทหารกองหนุน พัฒนาชาติ……รองแม่ทัพภาคที่ 3 เปิดกิจกรรมพบปะชมรมทหารกองหนุน และเครือข่ายทหาร ผ่านศึก เพื่อพัฒนาสัมพันธ์ตลอดจนประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของกองทัพบก

ทหารกองหนุน พัฒนาชาติ……รองแม่ทัพภาคที่ 3 เปิดกิจกรรมพบปะชมรมทหารกองหนุน และเครือข่ายทหาร ผ่านศึก เพื่อพัฒนาสัมพันธ์ตลอดจนประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของกองทัพบก

 

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 พลตรี ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ รองแม่ทัพภาคที่3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมพบปะชมรมทหารกองหนุน และเครือข่ายทหาร ผ่านศึก เพื่อพัฒนาสัมพันธ์ตลอดจนประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของกองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 ได้เชิญชมรมทหารกองหนุน และเครือข่ายทหารผ่านศึก ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ทั้ง 9 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์ รวม 500 นาย ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ต่อมา พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ให้เกียรติเดินทางมาบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจและมีการแสดงการสาธิตการจัดการให้ความรู้เกียวกับการเลือกตั้ง โดยมี แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มาตั้งจุดให้บริการสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งมีน้องๆหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมกิจกรรมด้วย

 

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ สร้างขวัญและกำลังใจระหว่างทหารประจำการ กับทหารกองหนุนและทหารผ่านศึก รวมถึงเป็นการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่เครือข่าย ทั้งด้านการข่าวและงานด้านสาธารณประโยชน์ต่างๆ ในการให้ความร่วมมือ ในการสนับสนุนงานของทางราชการ โดยหน่วยและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทำการอบรมให้ความรู้ ในเรื่องที่ควรทราบ และที่สำคัญเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ รักกองทัพและความรักความสามัคคี ความเสียสละ เพื่อประโยชน์ของชาติเป็นส่วนรวม โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การตรวจสุขภาพและการให้คำแนะนำทางการแพทย์ ชี้แจงสิทธิ หน้าที่ บทบาท และสวัสดิการ ทหารกองหนุน ทหารผ่านศึก การให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างความเข้าใจ สร้างการรับรู้ให้แก่ทหารกองหนุนและทหารผ่านศึก สำหรับนำไปขยายผลสู่ชุมชนของตนเองได้ต่อไป