Uncategorized

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด ประจำปี 2561

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด ประจำปี 2561
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 7 สิงหาคม 2561นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเชื่อมโยงและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด” ที่ ห้องประดับเพชร โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายพิจิตร บุญทัน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนภาคประชาสังคมในท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการฯ
ทั้งนี้ แผนจังหวัด ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบูรณาการและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และความต้องการของพื้นที่ โดยการนำแนวคิดประชารัฐ และห่วงโซ่คุณค่ามาเป็นกลไกในการพัฒนาที่มีความเชื่อมโยง ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและศักยภาพของพื้นที่ ตลอดจนความต้องการของประชาชน ผ่านกระบวนการจัดทำแผนหมู่บ้าน ชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาอำเภอและแผนพัฒนาจังหวัดในลักษณะ One plan ทั้งนี้การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และการประสานแผนในระดับพื้นที่ ยังมีข้อจำกัด จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด ที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ตลอดจนการจัดทำแผนพัฒนาระดับพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาในลักษณะ One plan ขึ้น เพื่อยกระดับศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์ของจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับจังหวัดและอำเภอ พัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรของจังหวัดและอำเภอในการคิดเชิงกลยุทธ์ การเชื่อมโยงแผนการจัดทำแผนโครงการและการติดตามประเมินผล และเพื่อให้แผนพัฒนาจังหวัดและอำเภอ ได้รับการทบทวนและพัฒนาอย่างเต็มประสิทธิภาพ
กิจกรรมในครั้งนี้ กำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2561 ผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย นายอำเภอ ข้าราชการทุกสังกัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนภาคประชาสังคม จำนวน 530 คน


//////
คมกฤช พวงศรีเคน ภาพ/ข่าว
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด