Uncategorized

พะเยา..สนง.พมจ.พะเยา เปิดงาน “ข่วงผญ๋า ภูมิปัญญาล้านนาคนเฒ่า” ระดมภูมิปัญญาแลกเปลี่ยนคุณค่าผู้สูงอายุ

พะเยา..สนง.พมจ.พะเยา เปิดงาน “ข่วงผญ๋า ภูมิปัญญาล้านนาคนเฒ่า” ระดมภูมิปัญญาแลกเปลี่ยนคุณค่าผู้สูงอายุ

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ว่าที่ ร.ต.สมัย คำชมพู ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงาน “ข่วงผญ๋า ภูมิปัญญาล้านนาคนเฒ่า” และเปิดกาดฮิมฮั้ว ที่ วัดแม่กาโทกหวาก ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา โดยมีแกนนำเครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เด็ก เยาวชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นจำนวน 300 คน
โดย กิจกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการผลักดันศักยภาพของผู้สูงอายุให้อยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจและตระหนักถึงอัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เป็นผู้สั่งสมประสบการณ์ ภูมิปัญญาที่มีคุณค่า และเมื่อได้มีการพบปะของกลุ่มภูมิปัญญาดังกล่าว จะทำให้ภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดมาไม่สูญหาย อีกทั้งได้รับการสืบทอด สืบสานต่อไปอย่างมีความสำคัญด้วย
นายธนู ธิแก้ว พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ทำให้ผู้สูงอายุและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มีโอกาสแสดงความรู้ ความสามารถ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้สั่งสมมาเป็นเวลานาน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้ทำให้กลุ่มเป้าหมายได้พบปะและใช้เวลาในการแลกเปลี่ยนแนวคิดของกันและกัน ทำให้มีความตระหนักถึงคุณค่าตัวเองในการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน