Uncategorized

ผบ ฐานทัพพร้อมมีผู้มีอุปการคุณร่วมมอบทุนการศึกษานักเรียนในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

ผบ ฐานทัพพร้อมมีผู้มีอุปการคุณร่วมมอบทุนการศึกษานักเรียนในโอกาสวันแม่แห่งชาติวันนี้ 8ส.ค.62 พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 แก่นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนในการพัฒนาทางด้านการศึกษาและเป็นเยาวชนที่ดีมีคุณภาพของสังคม โดยนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาเป็นนักเรียนที่มีความตั้งใจเรียนและมีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี นาย ประสิทธิ์ เหลืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1 นาย ไพโรจน์ มาลากุล ณอยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ตลอดจน ผู้สนับสนุนเงินทุนการศึกษา เข้าร่วมมอบเงินทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน

นาย ประสิทธิ์ เหลืองทอง กล่าวว่า โรงเรียนสิงห์สมุทรนับเป็นโรงเรียนเรียนเก่าแก่ และใหญ่ที่สุดในอำเภอสัตหีบ ถือกำเนิดก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2480 เดิมสังกัดกองทัพเรือ และได้โอนให้กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปี พ.ศ.2523 ในปัจจุบัน โรงเรียนสิงห์สมุทร เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ปัจจุบัน มีครูจำนวน 171 คน นักเรียนชาย-หญิง จำนวน 3,583 คน โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
เนื่องในโอกาสวันแม่ประจำปี2562 นี้ทาง โรงเรียนได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ที่มี ความประพฤติดีแต่ขาดแคลน ทุนทรัพย์เป็นประจำทุกปีโดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา จากสวัสดิการสัตหีบจำนวน100,000 บาทจากแขกผู้มีเกียรติและผู้มีอุปการคุณของโรงเรียน เพื่อมอบให้กับนักเรียนระดับขั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุนละ 1500 บาทจำนวน 152 ทุน ขั้นมัธยม ศึกษาตอนปลาย จำนวน 204 ทุน ทุนละ 3000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 840,000 บาท

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก