Uncategorized

เมืองเกินร้อยคนร้อยเอ็ดร่วมงานฌาปนกิจคุณแม่ประจิตร์ ชมภูวิเศษ

เมืองเกินร้อยคนร้อยเอ็ดร่วมงานฌาปนกิจคุณแม่ประจิตร์ ชมภูวิเศษ ในวันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ แรม ๑๔ค่ำ เดือน ๑๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ประชุมเพลิง ณ เมรุวัดเหล่ารุกขวัลย์ บ้านหมูม้นตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดนายแพทย์ ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธีและนางอัมรา ธำรงทรัพย์ รอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด จาก สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด,สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด,โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่วมเป็นเจ้าภาพในงานฌาปนกิจ ศพคุณแม่ประจิตร์ ชมภูวิเศษ มารดาของนางพัชรา ชมภูวิเศษ หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดหน่วยงานราชการหลายภาคส่วน…

การฌาปนกิจศพ คุณแม่ประจิตร์ ชมภูวิเศษในวันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ประชุมเพลิง ณ เมรุวัดเหล่ารุกขวัลย์ บ้านหมูม้นตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

——————————
สื่อประชาสัมพันธ์สมาคมอสม.อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
ศรีไพร ทูลธรรม :: ข่าว/ภาพ
New ๑๐๑ smart city รายงาน