Uncategorized

ร้อยเอ็ด”จัด”การอบรมพัฒนาศักยภาพ”อสม.ในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ”!!จังหวัดร้อยเอ็ด!!

ร้อยเอ็ด”จัด”การอบรมพัฒนาศักยภาพ”อสม.ในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ”!!จังหวัดร้อยเอ็ด!

 

!

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศนิกายน 2561 ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อเวลา 09.30 น.นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดเดินทางถึงสถานที่ประชุม,ทันตแพทย์หญิงสุชาดา ฑีฆายุพันธุ์ หัวหน้ากลุุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่าในนามคณะผู้จัดการอบรมและผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ขอขอบพระคุณ ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการดูแลสุขภาพข่อบปากผู้สูงอายุ จังหวัดร้อยเอ็ดในวันนี้
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินงานส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพ อย่างต่อเนื่องตลอดมาหลายปีเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดปัญหาโรคในช่องปาก แต่สถานการณ์ปัญหายังมีแนวโน้มที่สูงขึ้น แม้จะมีการขยายบริการด้านทันตสุขภาพสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แต่ยังไม่ครอบคลุมการเข้าถึงประชาชน ในกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มที่มีปัญหาด้านสุขภาพ ช่องปากค่อนข้างสูงและเข้าถึงบริการค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง ตามข้อมูลในปี พ.ศ.2561 ผู้สูงอายุได้รับบริการด้านทันตสุขภาพ 79,184 คน ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 186,634 คน คิดเป็นร้อยละ 42.43 การพัฒนาศักยภาพ อสม.ให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเสริม พฤติกรรมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นแนวทางที่จังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินการโดยคาดหวังว่า ความร่วมมือระหว่างชุมชนและภาครัฐจะเป็นพลังหนุนเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุได้เข้าถึงบริการด้านทันตสุขภาพเพื่อการมีสุขภาวะที่ดี

นับเป็นโอกาสดีของจังหวัดร้อยเอ็ดที่ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ได้เลือกจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพื้นที่เป้าหมายในการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ผู้เข้าอบรมประกอบบด้วย อสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 50 คนโดยได้รับ ความอนุเคราะห์วิทยากรจากกลุ่มงาน ทันตกรรมโรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยมีกำหนดจัดอบรมในวันที่ 8 พฤศจอห์นนี่ 2561 อสม.จากอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์อนามัยที่
7 ขอนแก่น ทั้งสิ้น หนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน(109,000)
นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดได้กล่าวเรียนว่าท่านดร.ทพญ. ศริญทิพย์ ชาลีเครือ หัวหน้างานทันตสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น คณะผู้จัดการอบรมจากศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ทพญ.สุชาดา ฑีฆายุพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด วิทยากร พี่น้อง อสมและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน
ท่านมีความยินดีและรู้สึกเป็เกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการอบรมพัฒนาศักยภาพอสม.ในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ จังหวัดร้อยเอ็ดในวันนี้
ท่านขอชื่นชมและมีความยินดีกับกลุ่มงานทันตสาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ดที่ได้รับเกียรติและความไว้วางใจจาก ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ให้เป็นพื้นที่ในการพัฒนางานตามนโยบายการแก้ไขปัญหาทันตสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยมีพี่น้อง อสม.ที่เป็นขุมพลังที่ช่วยขับเคลื่อนนโยบาย สร้างเครือข่ายการดำเนินงานตลอดจนพัฺฒนาองค์ความรู้ใหม่ตลอดจนทักษะ ที่เปรียบเทียบการติดอาวุธทางปัญญาให้กับพี่น้อง อสม.ที่จะนำเอาความรู้ที่จะได้รับในวันนี้ไปช่วยเหลือพัฒนาทันตสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนของตนเอง
ขอขอบคุณ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ที่สนับสนุนงบประมาณในการอบรมครั้งนี้ ขอบคุณคณะวิทยากรที่ทุ่มเททั้วกำลังกาย กำลังใจมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานทันตสาธารณสุขและขอขอบคุณพี่น้อง อสม.ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาอบรมในครั้งนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกล่าวช่วงท้ายฯ

ประชาชนสุขภาพ เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้

___________________________
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว
ส.ปชส.สมาคมอสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
๑๐๑.Smart City