Reporter&Thai Army

ผบ.ฉก.นย.ทร.พบปะผู้นำศาสนาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์

ผบ.ฉก.นย.ทร.พบปะผู้นำศาสนาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์

เมื่อ ๘ พ.ย.๖๑ ระหว่างเวลา ๐๖๓๐ – ๐๘๓๐ น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ให้การต้อนรับและพบปะพูดคุยกับ ผู้นำศาสนา (อิหม่าม คอเต็บ และบิหลั่น) ในกิจกรรม “จิบน้ำชายามเช้า พบปะผู้นำศาสนา” เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคี สร้างการยอมรับ และเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนเพื่อเป็นการเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยทหารกับผู้นำศาสนาในพื้นที่รับผิดชอบ ในโอกาสเดียวกันนี้ เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของสังคมในการส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ได้ขอความร่วมมือผู้นำศาสนาช่วยกันเผยแพร่ความรู้เรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้รับทราบ เนื่องจากปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และความมั่นคงของประเทศ และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ทั้งนี้ เพื่อให้ยาเสพติดหมดไปจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายของ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ ในนาม ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มอบหมายให้ ฉก.นย.ทร.ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือ ขับเคลื่อน กำกับดูแล กับทุกภาคส่วน ร่วมกันต่อสู้กับภัยยาเสพติดในพื้นที่ ๔ อำเภอ (อ.เมืองนราธิวาส อ.บาเจาะ อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส และ อ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี) ที่หน่วยรับผิดชอบ ภายใต้ยุทธศาสตร์แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพื่อนำความสุขกลับคืนมาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ลานหน้า บก.ฉก.นย.ทร./บก.ฉก.นย.ภต.ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย ผู้นำศาสนา (อิหม่าม คอเต็บ และบิหลั่น) เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๘๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ