Reporter&Thai Army เกษตรกร

กอ.รมน.จว.พิจิตร ติดตามความคืบหน้าโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ กอ.รมน.ภาค 3 (เกษตรอินทรีย์)

081400 พ.ย.61 : กอ.รมน.จว.พิจิตร ติดตามความคืบหน้าโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ กอ.รมน.ภาค 3 (เกษตรอินทรีย์) การขยายเมล็ดพันธ์ุข้าวพระราชทานฯ ขาวดอกมะลิ 105 แปลงนาเกษตรกร ม.7 ต.บ้านบุ่ง อ.เมือง จว.พ.จ. จำนวน 20ไร่ เก็บเกี่ยวผลผลิต เมื่อ 8 พ.ย.61 โดยใช้รถเกี่ยว(ค่ารถเกี่ยว 500บ./ไร่) ได้ข้าว 8 ตัน ขายได้ ตัน ละ 13,700 บาท รวม 109,600 บาท
ลงทุนไป 35,000 บาท มีกำไร 74,600 บาท

จากการสอบถามเกษตรกร มีความปลาบปลื้มที่ได้รับพันธุ์ข้าวพระราชทาน และดีใจที่ขายข้าวได้ราคา จะเก็บพันธ์ุข้าวส่วนหนึ่งไว้เป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้เพาะปลูกในปีต่อไป และส่วนหนึ่งจะเก็บไว้บริโภค