ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

(มีคลิบ) รองผวจ.ชม.ประธานเปิดกิจกรรม “พลังเชียงใหม่ ลมหายใจเดียวกัน” รณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง(PM2.5) ประจำปี 63 ทต.หนองป่าครั่ง

รองผวจ.ชม.ประธานเปิดกิจกรรม “พลังเชียงใหม่ ลมหายใจเดียวกัน” รณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง(PM2.5) ประจำปี 63 ทต.หนองป่าครั่ง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ที่ลานกิจกรรมสวนน้ำ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง บ้านบวกครกน้อย หมู่ที่ 2 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดกิจกรรม “พลังเชียงใหม่ ลมหายใจเดียวกัน” รณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง(PM2.5) ประจำปี 63 โดยมีนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่งกล่าวรายงาน นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมร่วมแจกผ้าปิดจมูกป้องกันฝุ่นละออง (PM 2.5)

นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง กล่าวรายงานถึงกิจกรรม”พลังเชียงใหม่ ลมหายใจเดียวกัน รณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองประจำปี 2563″ ในวันนี้ ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดปฏิทินดำเนินการ “พลังเชียงใหม่ ลมหายใจเดียวกัน” โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขฝุ่นควันและผลกระทบจากไฟป่าในเขตเมืองโดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนทุกสัปดาห์ โดยการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนร่วมกันในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน สร้างการรับรู้ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงปัญหามลพิษทางอากาศร่วมกัน ซึ่งในวันนี้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “พลังเชียงใหม่ ลมหายใจเดียวกัน รณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง (PM2.5) ประจำปี 2563″
นับตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา จังหวัดเชียงใหม่ได้ประสบปัญหาวิกฤติหมอกควัน และไฟป่าซึ่งเกิดในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ได้ตระหนักถึงปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และนอกจากนั้นมลพิษจากหมอกควันและฝุ่นละอองยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน)
ซึ่งการจัดกิจกรรม”พลังเชียงใหม่ ลมหายใจเดียวกัน รณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง ประจำปี 2563” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และเพื่อเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุก ๆ ฝ่ายในการร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่าและฝุ่นละออง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งจึงร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเดินรณรงค์ลดหมอกควัน งดการเผาในที่โล่ง แจกผ้าปิดจมูกป้องกันฝุ่นละออง (PM2.5) จาก (หน้าบริษัทเลิศวสินเดิม) ถนนซุปเปอร์เชียงใหม่-ลำปาง ถึง ลานกิจกรรมสวนน้ำ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

กิจกรรมที่ 2 ฉีดล้างทำความสะอาดถนน เพื่อลดฝุ่นละออง (PM 2.5) และ big cleaning day โดยแบ่งกลุ่มได้ดังนี้
จุดที่ 1 เส้นทางจากปากทางร้านพรพิฆเนศ หมู่ที่ 4 – สามแยกหมูกระทะ หมู่ที่ 6 จุดที่ 2 เส้นทางจากปากซอยเส้นสันกำแพงสายเก่า – หน้าเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จุดที่ 3 เส้นทางปากซอยหมู่บ้านสุรพลนิเวศน์ (สันกำแพงสายเก่า) – หน้าเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง.

ทรงวุฒิ ทับทอง