Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดยหมู่ รส.ประจำ อ.ชุมแสง จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑) ร่วมกับ นาง บุญทัน ปันวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.๓ ต.พันลาน อ.ชุมแสง จว.น.ว. ทำการขยายผลในการทำถังบำบัดนำ้เสียโดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในพื้นที่ ให้กับประชาชน เพื่อนำไปใช้ในครัวเรือน

เมื่อ ๙ เม.ย. ๖๒ เวลา ๑๐๓๐ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดยหมู่ รส.ประจำ อ.ชุมแสง จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑) ร่วมกับ นาง บุญทัน ปันวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.๓ ต.พันลาน อ.ชุมแสง จว.น.ว. ทำการขยายผลในการทำถังบำบัดนำ้เสียโดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในพื้นที่ ให้กับประชาชน เพื่อนำไปใช้ในครัวเรือน พร้อมทั้งสอบถามปัญหาเกี่ยวกับภัยแล้ง และความต้องการ นำ้อุปโภค บริโภค เพื่อเตรียมการรับมือภัยแล้งที่มาถึง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี