Uncategorized

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาลุยฝึกผู้มีรายได้น้อยเกินครึ่ง กว่า 2,729 คน

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาลุยฝึกผู้มีรายได้น้อยเกินครึ่ง กว่า 2,729 คน

 

 

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 นายเสริมสกุล พจนการุณ เปิดฝึกอาชีพเสริมให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียน

 

สวัสดิการแห่งรัฐฯ 10 รุ่น จำนวน 214 คน ใน 8 สาขาอาชีพ ได้แก่ สาขา “การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร” จำนวน 3 รุ่น ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 17 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา วัดศรีล้อม หมู่ที่ 8 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ และเทศบาลตำบลแม่ยม ต.ปง อ.ปง สาขา “การจักสาน” ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ต.บ้านสาง อ.เมืองพะเยา สาขา “ การตัดเย็บเสื้อผ้า” ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 12 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ สาขา “การทำศิลปะประดิษฐ์” ณ โรงเรียนบ้านหมุ้น หมู่ที่ 3 ต.นาปรัง อ.ปง สาขา “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร”
ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ต.สบบง อ.ภูซาง สาขา “การประกอบอาหารไทย” ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านร่องไฮ
หมู่ที่ 11 ต.แม่ใส สาขา “การทำขนมไทย” ณ วัดศรีล้อม หมู่ที่ 8 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ และ สาขา
“การทำเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ และอาหารว่าง” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลออย อ.ปง จ.พะเยา

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า สำนักงานได้เร่งดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต เกินครึ่งทางแล้ว กล่าวคือ ได้ฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยไปแล้ว 123 รุ่น จำนวน 2,729 คน คิดเป็นร้อยละ 50.63 ของเป้าหมายทั้งหมดที่ได้รับ (5,388 คน) โดยแบ่งเป็นการฝึกอาชีพเร่งด่วน สาขา “ช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน)” 4 รุ่น จำนวน 89 คน และฝึกอาชีพเสริม 119 รุ่น จำนวน 2,640 คน ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ได้เร่งดำเนินการฝึกโดยเชื่อมั่นว่าจะสามารถดำเนินการฝึกได้ครบตามเป้าหมายทั้งหมด ทันภายในกำหนดวันที่ 30 กันยายน 2561

นอกจากนี้ ยังมีผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้ต่อปีต่ำกว่า 30,000 บาท ในอำเภอดอกคำใต้ สนใจแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงสาขาการพัฒนามาเป็นการฝึกอาชีพเร่งด่วน สาขา “ช่างอเนกประสงค์” เป็นจำนวนมาก รวมถึงขอเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมจัดหางานให้ทำ และการรับงานไปทำที่บ้านของสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยาด้วย ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
ในฐานะอนุกรรมการจะได้นำเข้าวาระการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (คอจ.) จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2561 ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561แล้วจะเร่งดำเนินการของงบประมาณสำหรับฝึกช่างอเนกประสงค์เพิ่มเติมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานต่อไป ผู้ผ่านจะได้รับมอบเครื่องมือช่างสำหรับใช้ประกอบอาชีพ จำนวน 17 ชิ้น โดยจะกำหนดทำพิธีมอบพร้อมกันในเดือนกันยายน 2561 นอกจากนี้ ผู้ผ่านจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “อาสาสมัครพัฒนาฝีมือแรงงาน” ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ประจำแต่ละหมู่บ้าน แต่ละชุมชนด้วย เพื่อเป็นช่างประจำในหมู่บ้านและชุมชน