ข่าวรัฐสภา

ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยน้ำกืน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยล้าน และบ้านใหม่พัฒนา ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยน้ำกืน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยล้าน และบ้านใหม่พัฒนา ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการทำงานที่ได้มีการนำแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพบิตร ไปปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน