Reporter&Thai Army

หลังใหม่!! กรมทหารพรานที่ 31 จับมือ เทศบาลตำบลม่วงยาย สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ สร้างความสุขและคืนรอยยิ้มให้กับประชาชน

หลังใหม่!! กรมทหารพรานที่ 31 จับมือ เทศบาลตำบลม่วงยาย สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ สร้างความสุขและคืนรอยยิ้มให้กับประชาชน

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 พันเอก ไมตรี ศรีสันเทียะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 กองกำลังผาเมือง มอบหมายให้ ร้อยเอก ประจวบ ยะตุ้ย ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 3106 / หัวหน้าหมู่รักษาความสงบประจำพื้นที่อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย จัดกำลังพล ร่วมกับ เทศบาลตำบลม่วงยาย, ชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์ที่ 3214 องอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ภาค 3 ส่วนแยก 2 , ผู้ใหญ่บ้าน บ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 และประชาชน ร่วมกันดำเนินการสร้างบ้าน ตามโครงการ “กองทัพบกซ่อมบ้านทั่วไทย ถวายเป็นพระราชกุศล”” ให้แก่ นายเหล่ามา แซ่มัว อายุ 75 ปี บ้านเลขที่ 216 หมู่ที่ 9 บ้านไทยสมบูรณ์ ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยใช้ชุดทหารช่างจากกองร้อยทหารพรานที่ 3106 ร่วมกับจิตอาสาชาวบ้าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาดำเนินการก่อสร้าง ซึ่ง กองร้อยทหารพรานที่ 3106 จะร่วมกับหน่วยงาน ชุมชน ดำเนินการให้จนแล้วเสร็จ และส่งมอบให้กับประชาชนที่ยากไร้ ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งสภาพบ้านเดิมนายเหล่ามา ที่ใช้อาศัยอยู่ปัจจุบันมีสภาพที่เก่าและทรุดโทรม จนไม่สามารถที่จะซ่อมแซมให้มีสภาพที่ดีได้ มีรายได้หลักในการเลี้ยงชีพด้วยเงินเลี้ยงชีพผู้สูงอายุ และรับจ้างทั่วไป ทำให้มีเงินใช้จ่ายและเลี้ยงชีวิตไม่เพียงพอ แต่เนื่องจาก นายเหล่ามา เป็นคนขยันทำมาหาเลี้ยงชีพและชอบช่วยเหลือสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ปฏิบัติตัวเป็นคนดี จึงได้รับความเห็นชอบจากประชาชนในหมู่บ้านให้ได้รับการช่วยเหลือ จากกองทัพบก ในการสร้างบ้านตามโครงการดังกล่าว เพื่อให้สภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตอบแทนการการดำรงตนเป็นคนดีของสังคม โดยรอบบริเวณบ้าน จะเตรียมพื้นดินรอบบ้านได้ใช้สอยในการปลูกพืชผักสวนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 กองกำลังผาเมือง กล่าวว่า การสร้างบ้านดังกล่าวเป็นไปตามโครงการ “กองทัพบกซ่อมบ้านทั่วไทย ถวายเป็นพระราชกุศล” โดยกองทัพบกมีนโยบายให้หน่วยงานทหารในพื้นที่ต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาคราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ตามแนวทางประชารัฐ รวมทั้งยังเป็นการได้พบปะแลกเปลี่ยนสร้างความเข้าใจอันดีกับพี่น้องประชาช และเพื่อเป็นการช่วยปลูกสร้างบ้านสานฝัน เพื่อบรรเทาทุกข์และความเดือนร้อนให้แก่ประชาชน ตามนโยบาย คสช.และกองทัพบกช่วยเหลือประชาชน สร้างความสุขและคืนรอยยิ้มให้กับประชาชน