ข่าวรัฐสภา

ณ ศูนย์การประชุม Sheraton Convention Center กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายกิตติ วะสีนนท์ หัวหน้าคณะฯ เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 140

วันที่ 7 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การประชุม Sheraton Convention Center กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายกิตติ วะสีนนท์ หัวหน้าคณะฯ เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 140 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นวันที่สอง

โดยในช่วงเช้าเวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้อง Al Dafna คณะผู้แทนฯ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภา (Governing Council) สมัยที่ 204 โดยมี นางสาว Gabriela Cuevas Barron ประธานสหภาพรัฐสภา และนาย Martin Chungong เลขาธิการสหภาพรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานและเลขานุการของที่ประชุมตามลำดับ ในการนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความประสงค์ของประเทศ St. Vincent and the Grenadines ในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของสหภาพรัฐสภา ซึ่งนับว่าสอดคล้องกับหลัก universal membership ของ IPU จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ 4 ได้แก่ ข้อพิจารณาเกี่ยวกับสมาชิกภาพและสถานการณ์ของประเทศสมาชิกบางประเทศที่ IPU เฝ้าติดตามรวม 13 ประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย

ในการนี้ เลขาธิการ IPU ได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงพัฒนาการทางการเมืองล่าสุดของไทยที่ได้มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปแล้วเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ซึ่งนับเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญของไทย
ในการกลับสู่วิถีทางประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและยั่งยืน โดย IPU ได้รับหนังสือจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ระบุว่า จะมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในเดือนพฤษภาคม 2562 และจะมีรัฐสภาชุดใหม่ ตลอดจนมีการจัดตั้งรัฐบาลแล้วเสร็จในราวเดือน มิถุนายน 2562 ซึ่งที่ประชุมรับทราบด้วยความยินดี ทั้งนี้ เลขาธิการ IPU ระบุว่า พัฒนาการดังกล่าวส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการที่ IPU ได้มีปฏิสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์กับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และ IPU มีความยินดีที่จะต้อนรับรัฐสภาชุดใหม่ของไทยในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 141 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย
ต่อมาวาระการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 140 ได้เริ่มขึ้นเมื่อเวลา 11.30 นาฬิกา

โดยที่ประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาฯ ได้เริ่มต้นการอภิปรายภายใต้หัวข้อหลัก “รัฐสภาในฐานะเวทีส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ ความมั่นคงและหลักนิติธรรม” (Parliaments as platforms to enhance education for peace, security and the rule of law) โดยในวันนี้จัดสรรเวลาเฉพาะสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงของผู้ดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา

ในช่วงท้ายของการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาฯ ที่ประชุมได้พิจารณาเลือกหัวข้อที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระเร่งด่วน (Emergency Item) ด้วยการลงคะแนนเสียงแบบขานชื่อประเทศทีละประเทศ (roll-call vote) เพื่อเลือกระหว่าง 2 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อการเรียกร้องความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่ประเทศแอฟริกาที่ประสบภัยพิบัติจากพายุไซโคลน Idai เสนอโดยเนเธอร์แลนด์ กับหัวข้อที่เสนอร่วมกันโดย 4 ประเทศมุสลิม ประกอบด้วย อินโดนีเซีย โมร็อกโก คูเวต และตุรกี ว่าด้วยกรณีปาเลสไตน์และการปกป้องชนกลุ่มน้อยมุสลิมทั่วโลก โดยคณะผู้แทนไทยได้ร่วมลงคะแนนเสียงในการนี้ด้วย ผลปรากฏว่า หัวข้อของเนเธอร์แลนด์ชนะไปด้วยคะแนนเสียง 1,011 ต่อ 491 คะแนน และได้รับเลือกให้เป็นหัวข้อระเบียบวาระเร่งด่วนของการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน