ข่าวรัฐสภา

ณ ห้องอัลเรย์ยัน (Al Rayyan) ศูนย์ประชุม Sheraton Convention Center กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 14.30-18.30 นาฬิกา ณ ห้องอัลเรย์ยัน (Al Rayyan) ศูนย์ประชุม Sheraton Convention Center กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายวรพล โสคติยานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการค้า และนางเสาวณี สุวรรณชีพ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการค้า เป็นวันที่สาม

โดยที่ประชุมเห็นชอบร่างข้อมติหัวข้อ “บทบาทของการค้าและการลงทุนที่เป็นธรรมและเสรี เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะในด้านความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมที่ยั่งยืน (The role of fair and free trade and investment in achieving the SDGs, especially regarding economic equality, sustainable infrastructure, industrialization and innovation)” ซึ่งที่ประชุมได้แก้ไขร่วมกัน

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอหัวข้อวาระ (Subject Item) สำหรับข้อมติถัดไปคือ “Mainstreaming digitalization and circular economy to achieve SDGs particularly responsible consumption and production” ที่เป็นการผนวกข้อเสนอของโรมาเนียและเบลเยียม ตามที่นายวรพล โสคติยานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เสนอในที่ประชุมกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญฯ (Bureau) พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้ออกเสียงลงคะแนนกำหนดจำนวนและเลือกผู้นำเสนอรายงาน จำนวน 3 คน ได้แก่ โรมาเนีย เบลเยียม และเคนยา ในตอนท้ายของการประชุมเป็นการเลือกกรรมาธิการในตำแหน่งที่ว่างโดยพิจารณาจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน