ข่าวรัฐสภา

คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสมัชชารัฐสภาเอเชีย ประกอบด้วย พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ และพลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ 1 ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย (APA)

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ เมืองอีซเมียร์ สาธารณรัฐตุรกี คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสมัชชารัฐสภาเอเชีย ประกอบด้วย พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ และพลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ 1 ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย (APA)โดยที่ประชุมได้มีมติรับรองร่างข้อมติที่ได้รับจากการประชุมคณะกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ไซปรัส และด้านสังคมและวัฒนธรรม ที่เมืองอิซเมียร์ เพื่อเตรียมเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมสมัชชาใหญ่ของ APA ณ สาธารณรัฐตรุกี ในปลายปีนี้
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมฯ คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พบปะสนทนากับคณะผู้แทนรัฐสภาสาธารณรัฐตุรกี นำโดยนาง Asuman Erdogan โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการสานต่อและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐสภาไทยและรัฐสภาตุรกี ซึ่งนางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ตุรกี ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความสัมพันธ์ของกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหว่างกัน ซึ่งในปีนี้ครบรอบ 60 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศ โดยกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ตรุกี ได้จัดนิทรรศการความสัมพันธ์ไทย-ตรุกีขึ้นเมื่อวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2561 เพื่อฉลองความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ
โอกาสนี้ คณะผู้แทนฯ ได้ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ 9 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2561 และการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรม APA ของรัฐสภาไทย ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประเทศไทยอีกด้วย

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน