ข่าวรัฐสภา

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 20/2561

วันท่ี 19 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 308 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 20/2561 นำโดย พันตำรวจโท พงษ์ชัย วราชิต ประธานคณะกรรมาธิการ โดยที่ประชุมได้มีการประชุมเกี่ยวกับการเดินทางไปศึกษาดูงาน เมื่อวันท่ี 16-17 ตุลาคม 2561 ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยพบปะผู้ประกอบการน้ำมันมะพร้าว และฟาร์มเห็ด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ และพบปะผู้ประกอบการผู้ผลิตกุนเชียง – หมูยอ วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งมีการจัดสัมมนาในหัวข้อ “แนวทางการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย สู่การพัฒนาเมือง พัฒนาประเทศ” จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ SMEs และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็กและขนาดย่อย

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน