ข่าว เพชรบูรณ์

พมจ.เพชรบูรณ์จัดงานรดน้ำขอพรผู้อาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ ปี 62

พมจ.เพชรบูรณ์จัดงานรดน้ำขอพรผู้อาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ ปี 62

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่10 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมีนางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะเจ้าหน้าที่ พนักงาน และลูกจ้างในสำนักงานพัฒนาสังคมฯจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมรดน้ำขอพร จากอาจารย์ปรีดา สุขสมบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพร้อมด้วยนายบุญธรรม บานเย็นงาม ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ (อพม.)ซึ่งเป็นผู้อาวุโสใน พมจ. ณ หน้าสำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดเพชรบูรณ์

ทั้งนี้การจัดงานเนื่องในประเพณีสงกรานต์เป็นกิจกรรมที่ พมจ.เพชรบูรณ์ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ในปีนี้จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญู และความปรารถนาดีของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในปัจจุบันที่มีต่อผู้อาวุโสท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นเป็นกันเอง.

ภาพ- ข่าว โดย.ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์