ข่าวกระแสสังคม

จ.อุบลราชธานี หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป แก่ประชาชนในพื้นที่ อำเภอโขงเจียม

จ.อุบลราชธานี หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป แก่ประชาชนในพื้นที่ อำเภอโขงเจียม

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 พญ.น้ำเพชร ตั้งยิ่งยง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ที่ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการตรวจสุขภาพรักษาโรคทั่วไป ณ โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่พระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. ขึ้น และเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน เพื่อช่วยเหลือ ให้การรักษาพยาบาลป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของ ประชาชน ตลอดจนการให้ความอนุเคราะห์ ผู้ป่วยที่ขาดแคลนด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โดยมีอาสาสมัคร แพทย์อาสาฯ จากสำนักงานสาสุขจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาล สำนักงานสาสุขอำเภอโขงเจียม บริการตรวจสุขภาพ ให้กับเด็ก ผู้สูงอายุ และประชาชน ในพื้นที่ตำบลหนองแสงใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียง เช่น การบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ขูดหินปูน การให้บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก การบริการตัดผมฟรี

สำหรับจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 19 ได้ดำเนินงานตามกิจกรรมงานแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เป็นระยะเวลา 48 ปี โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ได้ออกปฏิบัติงานให้บริการแก่ประชาชนที่อำเภอโขงเจียม อย่างต่อเนื่องทุกปี มีราษฎรที่เจ็บป่วยได้รับความอนุเคราะห์รับไว้เป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ จำนวน 10 ราย

ภาพ/ข่าว ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ ผู้สื่อข่าว ข่าวชัดประเด็นจริง อุบลราชธานี รายงาน