ข่าวกระแสสังคม

ชมรม ลสชบ.เพชรบูรณ์ อบรมลูกเสือชาวบ้าน ทบทวนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ชมรม ลสชบ.เพชรบูรณ์ อบรมลูกเสือชาวบ้าน ทบทวนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ในวโรกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม การอบรมหลักสูตรลูกเสือชาวบ้าน ทบทวนเฉลิมพระเกียรติ ขึ้นที่วัดบ้านไร่ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 โดยมีนายเสรี หอมเกษร นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี เปิดการอบรมหลักสูตรลูกเสือชาวบ้านทบทวนเฉลิมพระเกียรติ
นายประทิน นาคสำราญ ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเพชรบูรณ์และประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านภาคเหนือ กล่าวว่า ชมรมลูกเสือชาวบ้าน ร่วมกับชมรมวิทยากรลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดอบรมหลักสูตรลูกเสือชาวบ้านทบทวน เพื่อเป็นการแสดงออกของลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยประกาศเจตนารมณ์อันแน่วแน่ ในการจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรและลูกเสือชาวบ้านในพระบรมราชานุเคราะห์ รวมทั้งให้ลูกเสือชาวบ้าน มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ร่วมคิดพัฒนากิจกรรมอันเป็นประโยชน์ ในวันคล้ายวันกำเนิดลูกเสือชาวบ้าน 9 สิงหาคมของทุกปี อีกทั้งให้ลูกเสือชาวบ้านได้ แสดงออกด้านจิตอาสาสาธารณะประโยชน์ในวันสำคัญของชาติอย่างภาคภูมิใจสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และลูกเสือชาวบ้านได้รู้จักกับบทบาทหน้าที่ และยึดมั่นในอุดมการณ์คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ดำเนินกิจกรรมตามพระบรมราโชบายเพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง มีคุณธรรมชีวิตที่ดี อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยมี ผู้เข้ารับการอบรม ในครั้งนี้จำนวน 220 คน

มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์