ข่าวกระแสสังคม

เทศบาลเขาสามยอดและตำรวจภูธรเมืองลพบุรีจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพย์

เทศบาลเขาสามยอดและตำรวจภูธรเมืองลพบุรีจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพย์


เมื่อวันที่9 สิงหาคม 2561 เทศ บาลเมืองเขาสามยอด ร่วมกับ ตำรวจภูธรเมืองลพบุรี และสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ร่วมเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษาเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่ สมเด็จพระนางจ้าสิริกิติ์ พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก คุณ สายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด เป็นประธานเปิดโครงการ
ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชน ในสถานศึกษาต่างๆ ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง ได้รับทราบถึงปัญหา และพิษภัย ของยาเสพติด ตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด ปี 2561 เพื่อลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในกลุ่มเด็กเยาวชน ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายผู้นำ และเยาวชน ในการต่อต้าน และป้องกันการแพร่ระบาด ของยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้กับเด็กและเยาวชน อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการร่วมกันแก้ไข ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และชุมชน
โดยมีเด็กและเยาวชน ทั้งในระดับชั้นประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และอาชีวะศึกษา รวม 7 แห่ง จำนวนกว่า 100 คน เข้ารับการอบรม และได้รับการสนับสนุน ทีมวิทยากร จากสถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดทั้งวัน ณ อาคารอนกประสงค์ เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี

 

สมชาย เกตุฉาย/ภาพ-ข่าว
เอกพงษ์ พรหมเรนทร์/รายงาน