Uncategorized

ปราจีนบุรี มอบประกาศ นียบัตรวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน!!

ปราจีนบุรี มอบประกาศ
นียบัตรวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน!!

วันนี้ 10 สค.61 ที่หอประ
ชุมอำเภอศรีมโหสถ
นางสาวจิรภา ทองสิริ
นายอำเภอศรีมโหสถ
เป็นประธานมอบประ
กาศนียบัตรแก่กำนันผู้
ใหญ่บ้านดีเด่น ในวัน
กำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อ
เป็นเกียรติแก่ผู้นำท้อง
ถิ่นที่เป็นฝ่ายปกครอง
ระดับตำบลหมู่บ้านที่นำนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทยไป
ปฎิบัติให้เกิดผลสัมฤิทธิ
อย่างเป็นรูปธรรม…

เครดิตภาพ/แพทย์ประ
จำตำบล(ฉลียว คงเสือ)
ข่าว/ทองสุข สิงห์พิมพ์
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัด
ปราจีนบุรี/รายงาน…