ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอปง จังหวัดพะเยา นำนักเรียน โรงเรียนบ้านสบขาม ทำฝายกั้นน้ำกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภค การเกษตร สู้ภัยแล้ง


ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอปง จังหวัดพะเยา นำนักเรียน โรงเรียนบ้านสบขาม ทำฝายกั้นน้ำกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภค การเกษตร สู้ภัยแล้ง

เมื่อวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอปง จังหวัดพะเยา พร้อม ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยสารวัตรกำนัน บ้านสบขาม หมู่8 ตำบลขุนควร อำเภอปง นำประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ ศูนย์สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอปง และนักเรียนโรงเรียนบ้านสบขาม ร่วมกันทำฝายกั้นน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภคใช้ในการเกษตรหรือใช้ในเมื่อมีเหตุฉุกเฉินภัยแล้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน ณ บ้านสบขามหมู่8 ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา

,