ข่าว พระนครศรีอยุธยา

ณ.บริเวณถนนวารีราชเดช หน้าที่ว่าการอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ๑๑ เมษายน ๒๕62 เวลา ๑๐.๐๐ น นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานในพิธีเปิดจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน การดำเนินการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒

ณ.บริเวณถนนวารีราชเดช หน้าที่ว่าการอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
๑๑ เมษายน ๒๕62 เวลา ๑๐.๐๐ น นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานในพิธีเปิดจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน การดำเนินการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
นายสราวุฒิ ทำทอง ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองในนามเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจหลัก/จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ กล่าวว่า ด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ประชาชนใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการ เกิดอุบัติเหตุทางถนนที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนสูงกว่าในช่วงเวลาปกติอำเภอกุดชุมจึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ อำเภอกุดชุม ขึ้น ณ ที่ทำการปกครองอำเภอกุดชุม (ฝ่ายความมั่นคง) ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

เพื่อเป็นจุดประสานงานและบูรณาการ ในการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการร่วมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน จากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ ภายใต้ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”
เพื่อสร้างจิตสำนึกประชาชนให้ตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และมีวินัย
เพื่อเป็นการป้องปรามการฝ่าฝืนหรือกระทำความผิดตามมาตรการ ๑ร. ๒ส. ๓ข. ๔ม. (๑๐ รสขม) ได้แก่ ๑.ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด ๒.ขับรถย้อนศร ๓.ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร ๔.ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ๕.ไม่มีใบขับขี่ ๖.แซงในที่คับขัน ๗.เมาสุรา ๘.ไม่สวมหมวกนิรภัย ๙.มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย ๑๐.ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ จัดตั้งจุดตรวจหลัก/จุดบริการประชาชนระดับอำเภอ จำนวน ๑ จุด ณ บริเวณถนนวารีราชเดช หน้าที่ว่าการอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยจุดหลัก มีผู้ปฎิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกุดชุม/สาธารณสุขอำเภอกุดชุม เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา และสมาชิกอปพร.๒. จุดตรวจ/จุดบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตพื้นที่อำเภอกุดชุม จำนวน ๑๒ จุด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ สามารถลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เมื่อเทียบกับสถิติในปีที่ผ่านมา
ประชาชนมีจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้อื่นอย่างมีวินัยและปลอดภัย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ๒๕๖๒ สามารถบูรณาการในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ//

/พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน