ข่าวรัฐสภา

จันทบุรี-สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดจันทบุรี และส่วนราชการ

จันทบุรี-สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดจันทบุรี และส่วนราชการ

เพื่อรับฟังความคิดเห็นในประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัญหาข้อร้องเรียน และความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย และเพื่อการปฏิรูปประเทศให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ ( 11 ต.ค.62 ) ที่ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก นำโดย พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะและรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งพร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบปะหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดจันทบุรี โดยมีนายพงศ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวต้อนรับ และมีผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน และประชาชนกว่า 100 คน เข้ารับฟังประเด็นต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศในระดับจังหวัด และการนำยุทธศาสตร์ชาติ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ โดยร่วมกับประชาชนในระดับพื้นที่ (อบต.) ที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ประเด็นการเกษตร เรื่องเกษตรปลอดภัย (อาหารปลอดภัย) ของจังหวัดจันทบุรี และรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนและความเดือดร้อนของประชาชน โดยแบ่งกลุ่มตามความต้องการออกเป็น 4 กลุ่ม

ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ประเด็นการขาดแคลนแรงงานในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร กลุ่มที่ 2 ประเด็นการขาดแคลนแหล่งน้ำทางการเกษตร กลุ่มที่ 3 ประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายผังเมืองของจังหวัดจันทบุรี และกลุ่มที่ 4 การประยุกต์ยุทธศาสตร์ชาติกับการพัฒนาท้องถิ่น โอกาสนี้ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะและรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง ได้เดินทางไปเยี่ยมชมกระบวนการแปรรูปผลไม้เพิ่มมูลค่า ฟรีซ ดราย ให้กำลังใจผู้แปรรูปผลไม้สร้างรายได้เกษตรกร และติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ที่เทศบาลตำบลเขาวัวพลอยแหวน อ.ท่าใหม่

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก