Reporter&Thai Army Uncategorized

กรมพัฒนาชนบทและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและป่าไม้แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ( สปป.ลาว ) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ศึกษาดูงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำแนวทางสหกรณ์ไปใช่ในประเทศ สปป.ลาว

กรมพัฒนาชนบทและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและป่าไม้แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ( สปป.ลาว ) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ศึกษาดูงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำแนวทางสหกรณ์ไปใช่ในประเทศ สปป.ลาว

ห้วงวันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2562
นางชมนาถ บุญคมรัตน์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะจากกรมพัฒนาชนบทและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและป่าไม้แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ( สปป.ลาว ) นำโดย ดร.แสนประเสริฐ ราชาบัณฑิต หัวหน้าแผนกส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาชนบทและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและป่าไม้แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ( สปป.ลาว ) พร้อมคณะ จำนวน 21 คน เพื่อศึกษาดูงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนศึกษาแนวทางการดำเนินงานและส่งเสริมการผลิตกาแฟในประเทศไทยสำหรับนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานภาพของสหกรณ์ในประเทศ สปป.ลาว ห้วงวันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2562 โดยคณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก จังหวัดเชียงใหม่เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและหารือกันในด้านการพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์ ในอนาคต
ทั้งนี้ทางคณะร่วมรับฟังการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงซึ่งศูนย์แห่งนี้ มีการส่งเสริมให้เกษตรกร ในพื้นที่เพาะปลูกกาแฟ อาราบิก้า ผักปลอดภัย ไม้ดอก ไม้ผล ชาอัสสัม(ชาใบเมี้ยง) ตลอดจนส่งเสริมการเลี้ยงผึ้ง และให้บริการโฮมสเตย์ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน รวมถึงการปลูกจิตสำนึกให้เกษตรกรอนุรักษ์ธรรมชาติผืนป่า โดยให้เกษตรกรร่วมกันทำฝายชะลอน้ำ ปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาหน้าดิน รวมถึงการ ทำแนวป้องกันไฟป่าอีกด้วย