Uncategorized ข่าว เชียงราย

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดประชุมโครงการ (Project Kick Off) และฝึกอบรมเป็นวิทยากรสำหรับการใช้ “Application พ้นภัย”

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดประชุมโครงการ (Project Kick Off) และฝึกอบรมเป็นวิทยากรสำหรับการใช้ “Application พ้นภัย” ในโครงการขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (พ้นภัย)ระยะที่ 3 ของจังหวัดเชียงราย

เช้าวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการจัดประชุมโครงการ (Project Kick Off)และการฝึกอบรมเป็นวิทยากรสำหรับการใช้ “Application พ้นภัย” ในโครงการขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (Gis) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (พ้นภัย)ระยะที่ 3 ของจังหวัดเชียงราย ที่ห้องอินเทอร์เน็ต อาคาร 9 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี เจ้าหน้าที่จากเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กิ่งกาชาดจังหวัดเชียงราย หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด และอำเภอ ตัวแทนจากที่ทำการปกครองอำเภอทั้ง 18 อำเภอ รวมทั้ง ภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับการฝึกอบรม

นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ กล่าวว่า สภากาชาดไทยโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ได้ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขับเคลื่อนภารกิจในปี พ.ศ.2563 ในการผลักดันโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) หรือ Application “พ้นภัย” ซึ่งเป็น Application ที่สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับมือกับภัยพิบัติ ได้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความสำคัญของข้อมูล ทำให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทั่วถึง รวมถึงเพื่อลดปัญหาเรื่องความสับสนของข้อมูลความไม่ทั่วถึง และความซ้ำซ้อน ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และนำเสนอภาพรวม รวมถึง การรายงานสรุปข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการตัดสินใจสั่งการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ในการสนับสนุนข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์หรือภูมิประเทศ (GIS) ได้แก่ ภาคประชาชนทั่วไป และหน่วยงานในพื้นที่ส่วนกลางและภาคีเครือข่าย ทางระดับผู้บริหารระดับผู้ปฏิบัติงานจากส่วนกลาง และระดับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการแจ้งเหตุ และร้องขอความช่วยเหลือผ่าน mobile application ซึ่งเป็นช่องทางให้การช่วยเหลือ ที่มีความรวดเร็วและทันเหตุการณ์ สามารถติดตามความช่วยเหลือและการนำส่งทรัพยากรแบบ real time ได้ ส่วนภาคหน่วยงานต่าง ๆ นั้น ก็จะได้รับประโยชน์ในการมีระบบบริหารจัดการข้อมูลภัยพิบัติ และทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ สามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และสามารถติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมถึง การรายงานผลการดำเนินงานต่าง ๆ แก่ผู้บังคับบัญชาได้

ทางด้านนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวด้วยว่า สถานการณ์ปัจจุบันที่มีภัยพิบัติเพิ่มขึ้นมาก โครงการนี้จึงเป็นโครงการที่ช่วยให้ทุกหน่วยงานและในทุกภาคส่วน สามารถให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว โดยเน้นย้ำว่า ทางภาครัฐจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ช่วยรวบรวมข้อมูลสาธารณภัยต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบความสูญเสีย และเป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว ในการรายงานเพื่อให้หน่วยงานทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และส่วนกลาง สามารถดำเนินการสนับสนุนและช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว และตรงเป้าหมายได้แม่นยำยิ่งขึ้นอีกด้วย

??????????????⛽??
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
12/02/63