ข่าวรัฐสภา

ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงถึงการประชุม สนช. ว่า ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562

วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงถึงการประชุม สนช. ว่า ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 จะมีการให้พิจารณาให้ความเห็นชอบ จำนวน 5 ฉบับ ดังนี้ 1.ให้ความเห็นชอบพิธีสารแก้ไขเพิ่มเติมความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน ฉบับที่ 2 (ตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 2.ให้ความเห็นชอบพิธีสารแก้ไขเพิ่มเติมความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน ฉบับที่ 3 (ตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 3.ให้ความเห็นชอบพิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 10 ของบริการขนส่งทางอากาศ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (ตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 4.ให้ความเห็นชอบพิธีสาร 3 ว่าด้วยสิทธิการทำการบินโดยใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกันระหว่างจุดต่างๆ ภายในอาณาเขตแห่งรัฐสมาชิกอาเซียนใด ๆ (ตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) และ 5.ให้ความเห็นชอบพิธีสาร 4 ว่าด้วยสิทธิการทำการบินเชื่อมจุดระหว่างจุดต่างๆ ภายในอาณาเขตแห่งรัฐสมาชิกอาเซียนใด ๆ (ตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) จากนั้น จะมีการรับทราบรายงานจำนวน 13 ฉบับสำหรับวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม มีการรับทรายรายงาน จำนวน 8 ฉบับ ได้แก่ 1.รายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. …. 2.รายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 3.รายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย พ.ศ. …. 4.รายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว และการใช้สิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีหรือดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีอาญา) 5.รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดการสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรมไทย คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจพิจารณาเสร็จแล้ว 6.รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน คณะกรรมาธิการการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเสร็จแล้ว 7.รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตามมาตรา 22 (8) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560) และ 8.รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง 2560 (ตามมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542)
วิป สนช. เปิดเผยอีกว่า สนช.จะยุติการพิจารณากฎหมายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 โดยได้กำหนดกรอบสำหรับการประชุม หากมีวาระเพิ่มเติมในวันที่ 25-26 เมษายน ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกสถานที่ที่เหมาะสมต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน