Uncategorized

# สนภ.3 นทพ. ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้กับราษฏร บ.พระเนตร ม.18 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย #

# สนภ.3 นทพ. ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้กับราษฏร บ.พระเนตร ม.18 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย #

เมื่อ 6 – 12 มี.ค.62
บก.ทท.(นทพ.)

โดย
ช.พัฒนา สนภ.3 นทพ.

จัดเจ้าหน้าที่ชุดขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เข้าดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้กับราษฏร บ.พระเนตร ม.18 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงรายจำนวน 1 บ่อ

ผลการดำเนินงานพบชั้นน้ำที่ความลึก 90 ม. สามารถนำไปใช้เป็นน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภคได้

โดยมี โรงเรียนบ้านพระเนตร และประชาชนในพื้นที่ได้รับผลประโยขน์ จำนวน 57 ครัวเรือน รวม 371 คน