Uncategorized

จังหวัดจันทบุรีจัดโครงการรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนและสอยดาว

จังหวัดจันทบุรีจัดโครงการรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนและสอยดาว

วันนี้ ( 12 ก.ย.62 )ที่วัดบึงชนัง หมู่ที่ 3 ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นายปิยะ สมัครพงศ์ เกษตรจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรจากอำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอสอยดาวจำนวน 200 คน เข้าร่วมงานวันรณรงค์ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง โครงการรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ให้แก่เกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการผลิตของตนเอง และขยายผลต่อเกษตรกรข้างเคียง ซึ่งการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังมีความสำคัญ เชื้อไวรัส สาเหตุโรคสามารถแพร่ระบาดทั้งโดยท่อนพันธุ์มันสำปะหลังและแมลงหวี่ขาวยาสูบ ซึ่งจังหวัดจันทบุรี เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรหลายชนิด อำเภอโป่งน้ำร้อนและสอยดาว เป็นแหล่งผลิตมันสำปะหลังที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรี หากเกิดการระบาดและเกษตรกรควบคุมการแพร่ระบาดที่ไม่ถูกต้อง จะทำให้ การแพร่กระจายของโรครวดเร็วไปทั้งจังหวัด และเสียหายจนไม่สามารถควบคุม โดยมีกิจกรรมในงานประกอบด้วยสถานีเรียนรู้ จำนวน 5 สถานี ได้แก่ สถานีที่ 1 รู้จักโรค สถานีที่ 2 ติดตามเฝ้าระวัง สถานีที่ 3 ท่อนพันธุ์ สถานีที่ 4 แมลงพาหะ และสถานีที่ 5 การป้องกันกำจัด

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก