หมู่ รส.๑ มว.รส.๒ ร้อย.รส.ที่ ๑ (อ.สวรรคโลก) ร่วมกับฝ่ายปกครอง อ.สวรรคโลก,ตร.สภ.เมืองสวรรคโลก,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ออกหน่วยชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ อ.สวรรคโลก พบปะประชาชน รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ให้คำปรึกษา เพื่อนำสู่การแก้ไขแบบบูรณาการ


เมื่อ ๑๓๑๔๐๐ ธ.ค.๖๑ หมู่ รส.๑ มว.รส.๒ ร้อย.รส.ที่ ๑ (อ.สวรรคโลก) ร่วมกับฝ่ายปกครอง อ.สวรรคโลก,ตร.สภ.เมืองสวรรคโลก,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ออกหน่วยชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ อ.สวรรคโลก พบปะประชาชน รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ให้คำปรึกษา เพื่อนำสู่การแก้ไขแบบบูรณาการ ตลอดจนประชาสัมพันธ์การจัดชุดดำรงธรรมเคลื่อน ออกให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ณ อาคารเอนกประสงค์ ม.๑ ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จว.ส.ท. มีประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๓๒ คน ในการออกหน่วยครั้งนี้ไม่มีผู้มาร้องเรียน/ร้องทุกข์ แต่อย่างใด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

,