กกล.รส.จว.ช.ม. ร่วมกับ ส่วนราชการ, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่า ภายใต้โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”


เมื่อ ๑๓ ธ.ค.๖๑ กกล.รส.จว.ช.ม. ร่วมกับ ส่วนราชการ, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่า ภายใต้โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ ประตูระบายน้ำ ห่างจากสำนักสงฆ์สันเหมืองประชางาม ประมาณ ๓๐๐ เมตร ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จว.ช.ม. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย