ณ กรุงกรุงบาร์เซโลน่า ราชอาณาจักรสเปน คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการ เข้าประชุม


วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 15.30 นาฬิกา ณ กรุงกรุงบาร์เซโลน่า ราชอาณาจักรสเปน คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการ เข้าประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารสภาเทศบาลเมืองบาร์เซโลน่า นำโดย Mr. Jaume Barnada ที่ปรึกษา รองเทศมนตรีนครบาร์เซโลนา ในประเด็นเดี่ยวกับเกี่ยวกับการจัดผังเมืองของกรุงบาร์เซโลน่า และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง

โดยมีนโยบายที่มุ่งเน้นการสร้างพื้นที่สาธารณะเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว การลดมลพิษจากรถยนต์โดยส่งเสริมให้ประชาชนใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ จักรยาน และการเดินเท้าเข้ามาในเขตเมืองแทนการใช้พาหนะส่วนบุคคล การบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะการบำบัดน้ำเสียที่สามารถคืนน้ำสะอาดกลับสู่ธรรมชาติได้ 100% รวมถึงการจัดการพลังงานสะอาด โดยมีการใช้นวตกรรมสีเขียว และมีการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงตรวจวัดคุณภาพอากาศของเมือง เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งการดำเนินนโยบายต่าง ๆ จะมุ่งเน้นประชาชนเป็นหลัก โดยจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นจะต้องผ่านความเห็นชอบของประชาชนในชุมชนด้วย ซึ่งคณะกรรมาธิการจะนำข้อมูลที่ได้รับไปพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน