ณ อาคารหอประชุมพระราชสมภพ 200 ปี ร.4 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย


วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ อาคารหอประชุมพระราชสมภพ 200 ปี ร.4 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ และประธานคณะอนุกรรมาธิการ และพลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล กรรมาธิการและที่ปรึกษา และรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ พร้อมคณะอนุกรรมาธิการ

ได้เข้าร่วมประชุมหารือและรับฟังปัญหาจากตัวแทนกลุ่มสตรี ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แกนนำสตรี อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกลุ่มสตรีพิการ รวมจำนวน 100 คน โดยมี นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางสุนีย์ บุตรเนียร พัฒนาการจังหวัด และนายอภิชาติ วาที พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้คณะฯ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสตรี และกฎหมายสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวกับสตรี เช่น กองทุนช่วยเหลือกลุ่มสตรี กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งข้อมูลมาตราการช่วยเหลือต่างๆที่รัฐบาลได้ดำเนินการภายใต้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ขอบคุณในข้อมูลซึ่งทำให้มีความชัดเจนในหลายเรื่องรวมทั้งสะท้อนปัญหาในพื้นที่ที่ต้องการให้ช่วยแก้ไขดังนี้
1. ปัญหาด้านกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เสนอให้มีการแก้ไขการกำหนดจำนวนผู้กู้ เบี้ยปรับ และการกำหนดระยะเวลาคืนเงิน

2. ปัญหาของสตรีพิการ เสนอให้มีการปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพคนพิการ แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดให้มีผู้ค้ำประกัน ตลอดจนขอให้ช่วยจัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ของคนพิการ

3. เสนอให้เพิ่มโทษผู้กระทำความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราต่อเด็กและสตรีพิการ ทั้งนี้ คณะฯจะนำประเด็นปัญหาที่ได้รับไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน