ข่าว ปัตตานี

ปัตตานี จิตอาสาขับเคลื่อนมวลชนจิตอาสาเพื่อสร้างความรักความสามัคคี ความเข้มแข็งระดับตำบลหมู่บ้าน โดยทำโครงการศูนย์ประสานงานมวลชนจังหวัดอำเภอนำร่องและจัดตั้งตำบลโมเดล

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พันเอกภัทรชัย แทนขำ รองเลขานุการ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 4 /หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานเสริมสร้างมวลชนจิตอาสาร่วมขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมสู่ชุมชนสุขภาวะ ของ กองทัพภาคที่ 4 เป็นประธานการประชุมจิตอาสาขับเคลื่อนโครงการศูนย์ประสานงานมวลชนจังหวัด(อำเภอนำร่อง)


นายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ให้การต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนกองอำนวยรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ปลัดอำเภอ สัสดีจังหวัดปัตตานี และสัสดีอำเภอ 12 อำเภอ ครูเพชรในตม มวลชนไทยอาสาป้องกันชาติ หัวหน้าศูนย์จิตอาสาภาคประชาชน กองพันประจำอำเภอในจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ รวมจำนวน 40 คน ซึ่งในการประชุมได้มีการชี้แจงผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานมวลชน การขับเคลื่อนมวลชนไทยอาสาป้องกันชาติ มวลชนครูเพชรในตม และคณะทำงานได้ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน โดยทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ได้เลือกอำเภอโคกโพธิ์ เป็นอำเภอนำร่อง มีโรงเรียนบ้านบาเงง เป็นโรงเรียนหลัก มีตำบลปากล่อ เป็นตำบลโมเดล เพื่อขับเคลื่อนสร้างความเข้มแข็งและขยายผลไปยังชุมชน ไปยังวัด ในกิจกรรมบ้านวัดโรงเรียน เพื่อเป็นโมเดล ขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของตำบลแบบมีส่วนร่วม

หลังจากนั้นเวลา 11.00 น. ได้ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านบาเงง ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เพื่อเชื่อมต่อมวลชน และกองพันประจำอำเภอ เข้าไปพัฒนา เชื่อมต่อไปยังชุมชน ในการขับเคลื่อนความมั่นคง 4 ประเด็น ในประเด็น การบริหารจัดการขยะ อาหารปลอดภัย ความมั่นคงทางอาหาร ยาเสพติด และสิ่งแวดล้อม ทั้งเพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และประชาชนมีความสุข


พันเอกภัทรชัย แทนขำ กล่าวว่า “โครงการนี้ คือการทำงานลักษณะของจิตอาสา เป้าหมายเพื่อพี่น้องประชาชนโดยในขั้นนี้ จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้านตำบล สร้างเครือข่าย และทำให้พี่น้องประชาชนพึ่งพาตนเองได้ ด้วยการสร้างความเป็นเจ้าของชุมชนในการตั้งเครือข่ายสื่อพลเมืองอาสา ในการเป็นกระบอกเสียง รับปัญหาแก้ไข และ ประชาสัมพันธ์สิ่งที่ทำ ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน”

ตอริก สหสันติวรกุล ปัตตานี