ข่าว ปัตตานี

ปัตตานี กอ.รมน.ภาค 4 จัดกิจกรรมพบปะเสวนาสื่อมวลชนจังหวัดปัตตานี เพื่อจัดตั้งครอบครัวข่าว กอ.รมน.ภาค 4 จังหวัดปัตตานี ในการสานสัมพันธ์สื่อมวลชนและช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมของกองทัพ

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมริเวอร์ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี สื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวน 20 ท่าน นำโดย นาย สุไลมาน
แวมามะ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย หน่วยงาน กอ.รมน.จว.ป.น.,หน่วย พล.ร.15,มทบ.46,ร.153 ,ร.153 พัน.1 ,กกล.ทพ.จชต.,กรม ทพ.42,กรม ทพ.43 และ กรม ทพ.44 เข้าร่วมประชุมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นภายในภาค 4 เพื่อจัดตั้งครอบครัวข่าว โดยมี พันเอก ภัทรชัย แทนขำ ผู้อำนวยการกองกิจการมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นผู้แทน ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สำหรับวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชนในพื้นที่ และแลกเปลี่ยนข่าวสารในการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกองทัพให้เกิดการสร้างการรับรู้อย่างแพร่หลาย ในกิจกรรมได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อเสนอแนะของการที่ “สื่อสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยทหารได้อย่างไร “และ “สื่อจะทำงานกับหน่วยทหารในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างไร” ทั้งนี้ สื่อมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการเผยแพร่กิจกรรมของกองทัพ รวมถึงข่าวสารที่เป็นผลงานของกองทัพในช่องทางที่สื่อมวลชนมีอยู่ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชน

พันเอกภัทรชัย แทนขำ กล่าวว่า”การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดที่ 5 ต่อจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูล และ สงขลา ซึ่ง กอ.รมน.ภาค 4 จะเป็นโซ่ข้อกลาง เพื่อเชื่อมต่อสื่อมวลชนทั้ง 14 จังหวัด ในการส่งต่อข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชน ในนามสื่อพลเมืองอาสา และจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการสื่อมวลชน กอ.รมน.ภาค 4 เพื่อกำหนดแนวทางให้สื่อนำเสนอข่าวไปในทิศทางเดียวกัน เป็นสื่อสร้างสรรค์ในเชิงบวก เพื่อรักษาความมั่นคงภายใน และการเข้าถึงพี่ประชาชนโดยมีสื่อเป็นแกนกลางโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์ของหน่วยทหารทุกหน่วยกับสื่อในพื้นที่จะทำงานร่วมกัน ซึ่งทหารจะทำหน้าที่ผลิตสื่อทั้งเรื่องของการช่วยเหลือประชาชน เรื่องภารกิจการรักษาความมั่นคงให้กับสื่อมวลชน และเพื่อให้สื่อเป็นกระบอกเสียงในส่วนปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนำไปสู่การช่วยเหลือต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ และพี่น้องประชาชน”

ตอริก สหสันติวรกุล ปัตตานี