ข่าวกระแสสังคม

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2561 เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดนนทบุรีโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสมาชิกสภาสังคมสงเคราะห์ฯ กำหนดจัดขึ้น โดยมีนางรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนนทบุรี กล่าวต้อนรับ นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงาน และมีผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนปลัดจังหวัดนนทบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี เสมียนตราจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอปากเกร็ด นายกกิ่งกาชาดอำเภอปากเกร็ด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า ผู้ปกครอง/ผู้อำนวยการสถานสงเคราะห์ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี นายกสมาคมสตรีนนทบุรี นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอปากเกร็ด คณะกรรมการจัดงานฯร่วมในพิธี ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยพิธีกล่าวอาศิรวาท การร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีพระแม่เจ้า การมอบสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภค และการเยี่ยมให้กำลังใจและการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กที่อยู่ในความอุปการะของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า


สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี