Uncategorized

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรม “ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก” ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 13.20 น. ณ บริเวณลานด้านข้างศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรม “ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก” ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี โดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาคส่วนต่างๆได้นำขยะที่คัดแยกได้ภายในสำนักงานมาขายให้กับผู้ประกอบการที่มารับซื้อขยะตามกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนั้น หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆได้นำโทรศัพท์มือถือเก่ามาร่วมบริจาคตามโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”
ทั้งนี้ จะมีการจัดกิจกรรมเช่นนี้เป็นประจำในทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณลานข้างศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่มีสำนักงานตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี