Uncategorized

ร่วมงานสวดพระอภิธรรมคุณวันนา บุดชา ประธาน อสม .ม 22 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ร่วมงานสวดพระอภิธรรมคุณวันนา บุดชา ประธาน อสม .ม 22 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ขอขอบคุณท่าน ประธาน อภิชาติ. โพธิ์สาร พร้อมคุณต้อม คุณศรีไพร ทูลธรรม คุณต้อย คุณร่วมเป็นอย่างสูง
สมาคม อสม.อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นำทีมโดยท่านประธานอภิชาติ โพธิสาร พร้อมคณะ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม และได้มอบเงินเพื่อนช่วยเพื่อนของสมาคมจังหวัด จำนวน 60,000 บาท ให้กับญาติผู้วายชนน์
14 กันยายน 2561

__________
ศรีไพร ทูลธรรม.ภาพ/ข่าว
เหยี่ยวข่าวโนนรัง 101.smart city รายงาน