แถลงข่าว

กรมการขนส่งทางบก มีความภาคภูมิใจร่วมกันที่มุ่งมั่น ทุ่มเท เดินหน้ายกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการในทุกมิติดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด ด้วยผลงานที่เป็นรูปธรรม โดยคว้ารางวัลเลิศรัฐอันทรงคุณค่า เฉพาะในปีนี้ ปี 2561

วันที่ 14 กันยายน 2561

กรมการขนส่งทางบก มีความภาคภูมิใจร่วมกันที่มุ่งมั่น ทุ่มเท เดินหน้ายกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการในทุกมิติดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด ด้วยผลงานที่เป็นรูปธรรม โดยคว้ารางวัลเลิศรัฐอันทรงคุณค่า เฉพาะในปีนี้ ปี 2561 ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 8 รางวัล!!! และเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ เป็นองค์กรที่มีการพัฒนาต่อเนื่องจนได้รับรางวัลติดต่อกันถึง 16 ปีซ้อน (ปี 2546-2561) รวมทั้งสิ้น 89 รางวัล

วันนี้ (14 กันยายน 2561) ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นำคณะผู้บริหารและบุคลากรกรมการขนส่งทางบก เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี พ.ศ. 2561 จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี โดยเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถคว้ารางวัล ก.พ.ร. ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2546 นับถึงปัจจุบันรวม16 ปี ในทุกประเภทรางวัลรวม 89 รางวัล

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก มุ่งมั่นพัฒนาระบบการขนส่งทางถนนให้มีความทันสมัย ปลอดภัย ด้วยการนำระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เป็นองค์กรที่คว้ารางวัลจากสำนักงาน ก.พ.ร. ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 รวมทั้งสิ้น 89 รางวัล และในปี 2561 ได้รับรางวัลเลิศรัฐ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รวม 8 รางวัล ได้แก่

สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

  • รางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชนระดับดีเด่น จากผลงาน “กรมการขนส่งทางบกเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (DLT Everyday for Everyone)” ซึ่งเป็นการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและกำหนดกลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยเปิดรับข้อมูลผ่านช่องทางสื่อสารในหลากหลายช่องทาง

สาขาบริการภาครัฐ

  • รางวัลมาตรฐานการบริการ ระดับดีเด่น 2 รางวัล จากผลงาน

1) “โครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ที่จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS และ

2) “การควบคุมกำกับดูแลการตรวจสภาพรถด้วยศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถ (Vehicle Inspection Control Center: VICC)” นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม กำกับดูแลสถานตรวจสภาพรถ

  • รางวัลพัฒนาบริการ ระดับดีเด่น จากผลงาน “ระบบควบคุมการเดินรถโดยสารประจำทางและจอแสดงผลข้อมูลการเดินทางอัตโนมัติภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร (Smart Bus Terminal)”

  • รางวัลพัฒนาบริการ ระดับดี 3 รางวัล จากผลงาน

1) “การพัฒนาระบบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะเชื่อมต่อท่าอากาศยาน : โครงการนำร่องขอนแก่นซิตี้บัส” ที่พัฒนาระบบการขนส่งรถโดยสารประจำทางเชื่อมต่อกับท่าอากาศยานขอนแก่น

2) “I – Inspection Vehicle Mukdahan for prevent accidents” การออกแบบเทคโนโลยีเพื่อการตรวจสภาพรถโดยสารขนาดใหญ่และรถบรรทุกให้มีความถูกต้องรวดเร็วขึ้นด้วยรถบังคับติดกล้อง CCTV Wi-Fi HD พร้อมอุปกรณ์ Controller wireless และอากาศยานไร้คนขับ (Drone) แบบ 2 in 1 และ

3) “ก้าวใหม่อย่างมั่นใจ ก้าวไปด้วยกัน” ให้ความช่วยเหลือผู้ที่พิการที่ประสบภัยทางถนนทั่วประเทศ ด้วยการมอบอุปกรณ์เพื่อการยังชีพจากเงินรายได้การประมูลทะเบียนรถเลขสวย

  • รางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง จากผลงาน “การใช้เทคโนโลยี (GPS) เพื่อการกำกับดูแลรถโดยสารสาธารณะ” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของอีกหลายๆ โครงการที่ต่อยอดการใช้ประโยชน์จากระบบ GPS Tracking ของกรมการขนส่งทางบก

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า การได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 นี้ เป็นผลจากความมุ่งมั่นและทุ่มเทกำลังความสามารถของบุคลากรของกรมการขนส่งทางบกทุกระดับที่ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกัน พัฒนางานอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อผลักดันและพัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศ มุ่งสู่การยกระดับมาตรฐานการขนส่งทางถนนทั้งระบบให้มีคุณภาพและปลอดภัย บรรลุวิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก “เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย พ.ศ. 2559 – 2564” ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน และมุ่งมั่นสานต่อความสำเร็จสู่เป้าหมายให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยสูงสุดอย่างไม่หยุดยั้งต่อไป