ข่าวกระแสสังคม

ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย”ปี ๒๕๖๑

ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย”ปี ๒๕๖๑

วันอาทิตย์ ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

เวลา ๐๘.๓๐ น.นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดยมีนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายพิจิตร บุญทัน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด พล.ต.ต. สมชาย นุ่มโต ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด นายปิติ ทั้งไพศาล สสจ.ร้อยเอ็ด นายบุรี ทิพนัส สสอ.เมืองร้อยเอ็ดและดร.วัฒนพงศ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด


หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาอสม.เมืองร้อยเอ็ดนางสุธัมมาคำ วงศ์ เข้าร่วม ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในห้วงระหว่างวันที่ ๑๒-๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประกอบกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย”
“เน้นกิจกรรม การพัฒนาแหล่งนำ้ที่เน่าเสีย บริเวณที่มีนำ้ขัง การกำจัดขยะหรือภาชนะที่มีเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด เน้นที่หมู่บ้าน ชุมชน วัด โรงเรียนและพื้นที่โดยรอบตำบล..สำรวจลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกและทำความสะอาดชุมชน

โครงการจิตอาสา “ทำความดีด้วยหัวใจ” เป็นพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ต้องการให้คนไทยร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ด้วยความสมัครใจ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง และเนื่องจาก ขณะนี้ ประเทศไทยยังมีพายุฝนในหลายพื้นที่ เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก จากการมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและจำนวนยุงลายเพิ่มมากขึ้น
กิจกรรมในครั้งนี้ จึงมีการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน พร้อมกันทั้งประเทศ พร้อมมีการให้ความรู้โรคติดต่อโดยยุงและแมลงพาหะนำโรค และกิจกรรม ๕ ส ทำความสะอาดบริเวณบ้าน นอกจากจะช่วยให้สิ่งแวดล้อมภายในบ้าน พื้นที่สาธารณะสะอาดเรียบร้อย ปราศจากแหล่งเพาะพันธุ์ยุงซึ่งเป็นพาหะนำโรคแล้ว ยังเป็นการดำเนินงานที่ถือเป็นบ้าน ชุมชนปลอดภัยไข้เลือดออก เกิดจากความร่วมมือของชุมชน จิตอาสา สามารถเป็นตัวอย่างให้แก่ชุมชนอื่นดำเนินการตามได้
ปี ๒๕๖๑ จังหวัดร้อยเอ็ด พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ๑๑๗๖ ราย ถึงจะไม่มีผู้เสียชีวิต แต่ความรุนแรงของโรคอาจส่งผลให้เกิดความสูญเสียได้ จึงขอความร่วมมือประชาชนและจิตอาสา
ดำเนินการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก และขอให้ทุกคนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง ในภาชนะต่าง ๆ ต้นไม้ ในบริเวณบ้าน และโรงเรียน ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำ ยุงลาย

จำนวนประชาชนจิตอาสาผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
ไลฟ์สไตล์งานในครั้งนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายกเหล่ากาชาด จังหวัดร้อยเอ็ดท่านสสจ.ร้อยเอ็ด,ท่านสสอ,อำเภอเมืองร้อยเอ็ด,ดร.วัฒนพงศ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อม
อสม,เมืองร้อยเอ็ด,ทหาร ตำรวจออกตรวจชุมชนวัดบึงพลาญชัย รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายสืบต่อไป.

 

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
อสม.๔.๑๐๑

~~~~~~~~~~~
ศรีไพร ทูลธรรม :: ข่าว/ภาพ
สื่อประชาสัมพันธ์สมาคมอสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ๑๐๑ smart city รายงาน