Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ.ร้อย.รส.ที่ 2 มว.รส.ที่ 2 หมู่ รส.ที่ 2 อ.โกสัมพีนคร(ร.14 พัน.2), กอ.รมน.จว.ก.พ. ร่วมกับ นายจิตรติ รามเนตร ปลัดอาวุโสอำเภอโกสัมพีนคร ,นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี นายก อบต.ลานดอกไม้ตก,นางอำพัน สายแปลง ผญ.บ้านใหม่เด่นหว้า หมู่ที่ 5 และประชาชนจิตอาสา บ้านใหม่เด่นหว้า ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาใน โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

เมื่อ 140900 พ.ย.61 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ.ร้อย.รส.ที่ 2 มว.รส.ที่ 2 หมู่ รส.ที่ 2 อ.โกสัมพีนคร(ร.14 พัน.2), กอ.รมน.จว.ก.พ. ร่วมกับ นายจิตรติ รามเนตร ปลัดอาวุโสอำเภอโกสัมพีนคร
,นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี นายก อบต.ลานดอกไม้ตก,นางอำพัน สายแปลง ผญ.บ้านใหม่เด่นหว้า หมู่ที่ 5 และประชาชนจิตอาสา บ้านใหม่เด่นหว้า
ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาใน โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ที่บ้านใหม่เด่นหว้า หมู่ที่ 5 ต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพีนคร จว.ก.พ. ในกิจกรรมเป็นการพัฒนาชุมชน หมู่บ้าน พัฒนาวัด
พร้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
มีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วม จำนวน 70 คน
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย