Reporter&Thai Army

หมู่ประจำ อ.พยุหะคีรี ร้อย รส.ที่ ๑ (ศฝ.นศท.มทบ.๓๑) จว.น.ว. พร้อมทั้งหน.ส่วนราชการ , ส.อบต , กำนัน-ผญบ ,พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่อำเภอพยุหะคีรี ในการจัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ วัดใหม่ ม.๑ ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี จว.น.ว.

เมื่อ ๑๔๐๙๓๐ พ.ย.๖๑ หมู่ประจำ อ.พยุหะคีรี ร้อย รส.ที่ ๑ (ศฝ.นศท.มทบ.๓๑) จว.น.ว. พร้อมทั้งหน.ส่วนราชการ , ส.อบต , กำนัน-ผญบ ,พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่อำเภอพยุหะคีรี ในการจัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ วัดใหม่ ม.๑ ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี จว.น.ว.

โดยมี นายนพดล ศิริ ตำแหน่งปลัดอาวุโส อำเภอพยุหะคีรี เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา จำนวน ๒ ทุน และ มอบถุงยังชีพ จำนวน ๑๕ รายแก่ผู้สูงอายุ ทั้งนี้ได้มีหลายหน่วยงานมาให้มาบริการประชาชน อาทิ
– ศูนย์ดำรงค์ธรรมเคลื่อนที่อำเภอพยุหะคีรี รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ตามนโยบายของรัฐบาล ” บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ”
– ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจภูธรพยุหะคีรี รับฟังปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหาของประชาชนใส่ใจประชาชน บริการตัดผมฟรี
– สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ บริการรับสมัครงานฟรี
– การประปาส่วนมิภาค เขต ๑๐ บริการน้ำดื่มฟรีให้กับประชาชน
– สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพยุหะคีรี แจกยาป้องกันโรคในสัตว์ปีกและสำรวจกลุ่มผู้เลี้ยงเพื่อป้องการการระบาดของโรค
– หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ รพ.สต. อ.พยุหะคีรี บริการวัดความดันโลหิต / ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด
– กิจกรรมพัฒนาอาชีพของพัฒนาชุมชน
– ก.ศ.น. อ.พยุหะคีรี สอนทำขนมไทย
– อส.สัมพันธ์ กองร้อย อส.อ.พยุหะคีรีที่๑๐ บริการตัดผมฟรีกับผู้มาใช้บริการฟรี
– เกษตรอำเภอพยุหะคีรี รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร
– จำหน่ายสินค้าราคาประหยัด จากกรมการค้าภายในให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านน้ำทรง ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี จว.น.ว.
มีผู้เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่น้ำทรงพยุหะคีรี จำนวน ๑๒๐ คน และประชาชนในพื้นที่พึงพอใจมากที่หน่วยงานราชการมาให้บริการเคลื่อนที่ การร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย