Uncategorized ข่าว จันทบุรี

จันทบุรี-ข้าราชการ ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธี วันพระบิดาแห่งฝนหลวง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

จันทบุรี-ข้าราชการ ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดจันทบุรี

ร่วมพิธี วันพระบิดาแห่งฝนหลวง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันนี้ ( 14 พ.ย.62 ) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน กลุ่มพลังมวลชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษาร่วมพิธีเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 วางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดำริที่นำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝน จนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวงที่ขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากให้แก่พสกนิกรชาวไทยที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการน้ำของประเทศ จวบจนปัจจุบัน ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดจันทบุรี ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง มาปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกร แก้ปัญหาภัยแล้งในห้วงเดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม เป็นประจำทุกปี ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ได้มีน้ำบำรุงผลผลิตที่กำลังใกล้เก็บเกี่ยว สร้างรายได้และความมั่งคง ลดผลกระทบจากสภาวะภัยแล้งแก่เกษตรกรและพสกนิกรชาวจันทบุรี ชาวจันทบุรีจึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น นอกเหนือจากโครงการพระราชดำริฯ ที่มีอย่างมากมายแล้ว โครงการพระราชดำริฯ ฝนหลวงจึงมีส่วนช่วยชาวจันทบุรีในการแก้ปัญหาภัยแล้ง และปรับสมดุลธรรมชาติ อีกทางหนึ่ง โอกาสนี้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีได้จัดนิทรรศการ โครงการพระราชดำริฯ ฝนหลวง ให้ข้าราชการ ประชาชน นักเรียนศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก