ข่าว ร้อยเอ็ด นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

“ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

“ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘๓๐-๑๖๓๐ น. พลตรี ปฎิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ อนุมัติให้ พันตรี สมบูรณ์ ไชยขาว นำคณะวิทยากรกระบวนการ ๖ คน คือ นายศรายุทธ อันทะไชย์, นายธงชัย เทศสิงห์, นายอนันต์ เจริญแก่นทราย, ดร.อุปกรณ์ ดีเสมอ, พันตรีเอกลักษณ์ อินอุ่นโชติ และดาบตำรวจเอ็มไพร์ จันทมูล พร้อมเจ้าหน้าที่ของมณฑลทหารบกที่ ๒๗, จังหวัดร้อยเอ็ด, องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และ กอ.รมน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกันจัดโครงการฝึกอบรมทบทวนผู้นำชุมชนตามศาสตร์พระราชา รุ่นที่ ๑๐ ณ หอประชุมอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายพจน์ อนันตถาวร นายอำเภอศรีสมเด็จ เป็นประธานเปิดโครงการฯ หน.ส่วนราชการร่วมพิธี ๙ คน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ผ่านการอบรมในปี พ.ศ.๒๕๖๐ และ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๙๐ คน

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมทบทวนเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ และเพื่อติดตามการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างยั่งยืน เนื้อหากิจกรรมในภาคเช้า บรรยายปัญหายาเสพติด,การทบทวนองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาและประชาสัมพันธ์งานรัฐบาล/คสช. สำหรับกิจกรรมในภาคบ่าย เป็นการแบ่งกลุ่มรายตำบลเพื่อติดตามผลการ น้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นหลักคิดในการแก้ไขปัญหา, น้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตร , หนี้สินในครัวเรือนและขยะในชุมชน สำหรับ<ศาสตร์พระราชา>ที่ผู้นำชุมชน น้อมนำมาเป็นหลักคิดในการทำงานประกอบด้วย เศรษฐกิจพอเพียง ความรักสามัคคีในชุมชน ระเบิดจากข้างใน การทำฝายชะลอน้ำ, ขุดลอกแหล่งน้ำ, การเพิ่มพื้นที่ป่า, ใช้พลังงานทดแทน, ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ, การพึ่งพาตนเอง การแก้ปัญหาจากจุดเล็กไปหาจุดใหญ่ การมีส่วนร่วม จิตอาสาประชารัฐ, คุณธรรมจริยธรรม, เข้าใจเข้าถึงพัฒนา รู้รักสามัคคี เกษตรทฤษฎีใหม่และการจัดบัญชีครัวเรือน ในการนี้ ผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจเป็นอย่างดียิ่ง.

//////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม / รายงาน
สื่อประชาสัมพันธ์ผู้นำอช.ร้อยเอ็ด