ข่าว ร้อยเอ็ด นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด จัดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558

ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด จัดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 14 มกราคม 2562 พลตำรวจตรี สมชาย นุ่มโต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ห้องประชุม ตำรวจภูธรร้อยเอ็ด โดยมีพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมอบรม

พลตำรวจตรี สมชาย นุ่มโต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัยพุทธศักราช 2559 มีผลบังคับใช้วันที่ 4 มีนาคม 2559 ได้กำหนดให้พนักงานรักษาความปลอดภัย ที่ยื่นคำขอเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยเป็นเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ครบกำหนด 3 ปี ในวันที่ 3 มีนาคม 2562 นี้) ให้ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2562 เพื่อไม่ให้ถูกนายทะเบียนเพิกถอนใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัยพุทธศักราช 2558 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบังคับใช้ได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ที่มีภูมิลำเนากระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้อนุมัติให้ขยายหน่วยฝึกอบรมเพิ่มไปยังตำรวจภูธรจังหวัดทุกจังหวัด และเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นไปตามมาตรฐานของคณะกรรมการกำกับธุรกิจรักษาความปลอดภัยมีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผู้เข้ารับการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต จำนวน 45 คน

 

//////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว
สื่อประชาสัมพันธ์ผู้นำอช.ร้อยเอ็ด