Reporter&Thai Army

หมู่ รส.อ.เวียงป่าเป้า ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง, จนท.อส.อ.เวียงป่าเป้า, นายวิศิษฏ์ กันทะวงศ์ กำนัน ต.บ้านโป่ง, ชมรมกำนัน ผญบ.ต.บ้านโป่ง, ผญบ. และประชาชน ม.2, 3, 4, 5, 6 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้าฯ ดำเนินการเข้าดับไฟป่า

เมื่อ 140900 มี.ค.62 หมู่ รส.อ.เวียงป่าเป้า ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง, จนท.อส.อ.เวียงป่าเป้า, นายวิศิษฏ์ กันทะวงศ์ กำนัน ต.บ้านโป่ง, ชมรมกำนัน ผญบ.ต.บ้านโป่ง, ผญบ. และประชาชน ม.2, 3, 4, 5, 6 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้าฯ ดำเนินการเข้าดับไฟป่า บริเวณพิกัด NB 600386 เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ ม.3 บ.สัน ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้าฯ ผลการปฎิบัติสามารถควบคุมไฟป่าเรียบร้อย เมื่อเวลา 1630 น. พื้นที่เสียหายประมาณ 20 ไร่ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย